Lisa S. Truax

button for portfolio
2017, Jerome
button for portfolio
Early 2017
button for portfolio
2015-2016
button for portfolio
2014
button for portfolio
2012-2013
button for portfolio
2009-2011
button for portfolio
Thesis
button for portfolio
2007-2009
button for portfolio
Archive
button for portfolio
Functional